نام دستگاه: فیلتر پرس چمبر
مشخصات: 75 صفحه 1×1 متر، سطح فیلتراسیون معادل 135 متر مربع
شرکت سازنده: توربین‌دار
کشور سازنده: ایران
وضعیت: کارنکرده
مکان: سمنان